Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden gelden voor Laura Daggers-de Koning – Praktijk voor Regressie- en Reïncarnatietherapie in Hoofddorp

De behandelovereenkomst is gesloten tussen Laura Daggers-de Koning – Praktijk voor Regressie- en Reïncarnatietherapie in Hoofddorp en de cliënt en/of opdrachtgever. De overeenkomst bestaat uit de consultafspraak.

Deze voorwaarden zijn geldend volgens de ter zake wettelijke bepalingen, neergelegd in het Burgerlijk Wetboek.
Indien de behandelingsovereenkomst om welke reden dan ook niet is ondertekend, is deze toch bindend voor beide partijen, zodra er een afspraak is gemaakt voor een vervolgconsult. Niet correct of onvolledig ingevulde gegevens vallen onder de verantwoordelijkheid van cliënt.
Zowel de therapeut als de cliënt zijn gerechtigd de behandeling op ieder willekeurig moment, met inachtneming van artikel 7 t/m 9, zonder opgaaf van redenen te stoppen dan wel op te schorten.
De cliënt is voor en na de behandeling volledig verantwoordelijk voor zijn/haar psychosociaal handelen en welzijn en vrijwaart de behandelend therapeut en Laura Daggers-de Koning – Praktijk voor Regressie- en Reïncarnatietherapie in Hoofddorp van iedere aansprakelijkheid al dan niet voortvloeiend uit het achterhouden van medische informatie.
Schade veroorzaakt door de cliënt aan interieur, meubilair of kleding kan volledig op cliënt of zijn/haar wettelijke vertegenwoordigers worden verhaald.
Betaling van het overeengekomen honorarium wordt aan het einde van ieder consult contant voldaan aan Laura Daggers-de Koning in Hoofddorp. Bij verhindering dient de cliënt dit 24 uur (één werkdag) voor de gemaakte afspraak, tijdens kantooruren (09.00-18.00 uur), te melden.
Indien er niet is voldaan aan artikel 7, dan is het gebruikelijke honorarium verschuldigd. Dit kan binnen twee weken contant voldaan worden of via ING  NL50 INGB 0751 6749 15    BIC INGbank: INGBNL2A    t.n.v. L.C. Daggers-de Koning Hoofddorp
De duur en resultaat van een behandelingstraject is in hoge mate afhankelijk van de persoonlijke inzet en omstandigheden van de cliënt. Zelfwerkzaamheid van de cliënt is onderdeel van het proces. Derhalve is de cliënt voor, tijdens en na de behandeling volledig verantwoordelijk voor zijn/haar resultaat en vrijwaart de behandelend therapeut Laura Daggers-de Koning – Praktijk voor Regressie- en Reïncarnatietherapie in Hoofddorp van iedere aansprakelijkheid al dan niet voortvloeiend uit het niet behalen van het beoogde resultaat. Er kan geen enkele garantie gegeven worden voor het slagen van de behandeling noch voor het behalen van gewenste resultaten of de termijn waarbinnen men deze wenst te behalen.
Tijd die besteedt wordt aan overleg met derden (leidinggevende, bedrijfsarts) of het schrijven van rapporten of brieven wordt apart in rekening gebracht.

Regressie therapie heelt.

 

Algemene voorwaarden tbv Online Programma Van Chaos naar Rust

Artikel 1 Inleiding

Voor het lezen heb ik gekozen voor de ik-vorm. Waar ‘’ik’’ of ‘’mijn’’ staat wordt het

bedrijf Laura Daggers Praktijk voor Regressie- en Reïncarnatietherapie bedoeld.
Van den Berghlaan 535

2132AP Hoofddorp  

023-5617806

KvK 34377118

Contact info@lauradaggers.nl

Artikel 2 Voorwaarden deelname online-programma  

“Van Chaos naar Rust’’

2.1 Het online-programma “Van Chaos naar Rust’’ hierna genoemd, en ook wel te lezen als ‘’programma’’ is bedoeld voor mensen die meer rust in hun leven willen. Die aan zichzelf willen werken. Die naar het gedrag van zichzelf willen kijken en daar serieus verandering in willen brengen. Het programma is niet geschikt voor mensen die overmatig alcohol nuttigen, of tranquillizers slikken of dagelijks antidepressiva tot zich nemen.

2.2  In mijn programma deel ik mijn ervaringen om te zorgen dat je bewust wordt van datgene wat je doet en ‘’laat’’ zodat je inzicht in je handelen krijgt. De ondersteuning voor jou staat beschreven in het programma op de landingspagina van mijn aanbod. En de ondersteuning staat beschreven op mijn website www.lauradaggers.nl

2.3 Het telefoongesprek of skypegesprek of sessie  mogen maximaal 24 uur van tevoren afgezegd worden. Daarna wordt in overleg een nieuwe afspraak gemaakt. Een nieuwe afspraak vindt altijd plaats binnen de duur van het programma. Ik geef geen garantie dat ik op korte termijn ruimte heb, na de afzegging, voor een nieuwe afspraak. Als het telefoongesprek of skypegesprek of sessie later dan 24 uur afgezegd wordt, vervalt het telefoongesprek of skypegesprek of sessie en kan het telefoongesprek of skypegesprek of sessie niet ingehaald worden.

Artikel 3 Eigen risico

Tijdens de duur van mijn programma is het  verboden overmatig alcohol te gebruiken (matig is toegestaan 1á 2 glazen per dag) Tevens is het verboden tranquillizers of antidepressiva tijdens dit programma te gebruiken. Zij vertroebelen het proces voor jou.

Deelname aan die programma is geheel voor eigen risico.

Artikel 4 Prijzen en Betaling

4.1 De Prijzen voor mijn programma staan op de website www.lauradaggers.nl

Deze prijzen zijn altijd exclusief 21% BTW.

4.2 Betaling kan, zo wenselijk in twee termijnen. Neem daarvoor contact op met Laura Daggers Regressiecoach  via mail of telefoon. (zie bovenstaand adres)

4.3 Aanbieding zijn altijd vrijblijvend en gelden niet automatisch voor toekomstige programma’s.

4.4 Mocht het zijn dat je om een belangrijke reden niet mee kunt doen met het programma in deze periode, dan kan je in een latere periode meedoen. Dit in gezamenlijk overleg.

4.5 Veertien (14) dagen na de datum van onze overeenkomst is het niet meer mogelijk om dit programma te annuleren. Binnen die 14 dagen betaal je bij annulering 30 € administratiekosten.

Artikel 5 Het gebruik van mijn materialen (video’s en mails)

5.1 De teksten voor de filmpjes en de mail heb ik geschreven. Auteursrecht is hierop van toepassing. Jij mag het programma en de materialen gebruiken tijdens dit programma. Het is verboden de materialen door te spelen of te delen met derden. Dit programma is gemaakt om met begeleiding van Laura Daggers Regressiecoach te doen. Het is verboden om de materialen door te geven aan derden en tevens is het gevaarlijk. Te vergelijken met het doorspelen van medicijnen van een andere persoon.

5.2 De kennis die ik je stuur, daarvan is het niet toegestaan die te gebruiken of aan derden te verkopen of te gebruiken in je eigen programma, tenzij er schriftelijk toestemming van mij is. (Webinar of reclamefilmpje)

Artikel 6 Materialen en Licenties

6.1  Het is mijn intentie om de materialen ten minste twee jaar (2) voor de deelnemer beschikbaar te houden. Maar ik kan dit niet garanderen. Wanneer ik de materialen verhuis naar een andere website. Dan zal ik je dit altijd minstens drie (3) maanden van tevoren laten weten. Zodat je in staat bent deze te downloaden of te bewaren op jouw eigen manier. Ik verstuur dit bericht naar jouw laatste e-mailadres dat je mij gaf. Het niet doorgeven van een nieuw e-mailadres is voor jouw eigen rekening, dus is je eigen risico.

Artikel 7 Klachten

7.1 Ben je ontevreden over de materialen of de ondersteuning van dit programma , stuur mij dan zo spoedig mogelijk een email. Van jou ontvang ik een zo duidelijk mogelijke omschrijving  van de klacht zodat ik in staat ben te reageren. En als de klacht gegrond is zal ik al mijn expertise aanwenden om deze tezamen met jou te herstellen.

Een niet duidelijk omschreven klacht kan ik niet in behandeling nemen.

7.2 Klachten moet je binnen 14 dagen na een bepaald onderdeel van het programma indienen. Wanneer je de klacht nadien indient, heb je geen recht op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

7.3 Wanneer je een klacht indient blijft je verplichting tot betaling bestaan.

Artikel 8 aansprakelijkheid en Overmacht

8.1  Ik heb het recht overeen gekomen afspraken op te schorten als ik door omstandigheden die buiten mijn invloedssfeer liggen of waarvan ik bij het sluiten van deze overeenkomst niet op de hoogte was of kon zijn of vanwege ziekte tijdelijk verhinderd ben mijn verplichtingen na te komen.

Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt, kan de overeenkomst ontbonden worden, voor het deel waaraan ik nog niet aan heb voldaan. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op een vergoeding van de gevolgen van de door de ontbinding geleden schade.

8.2. Onder overmacht wordt verstaan abnormale en onvoorziene omstandigheden die onafhankelijk zijn van degene van de wil die zich erop beroept. En waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden verkomen.  

Artikel 9 Privacy

9.1 Ik ga vertrouwelijk met alle persoonsgegevens van dit programma  om. Ik verschaf persoonlijke gegevens alleen aan derden wanneer dat:

  • Via wettelijk voorschrift vereist wordt
  • Noodzakelijk is voor het voeren van gerechtelijke procedures
  • Noodzakelijkerwijs voortvloeit uit de verhouding tussen Laura Daggers regressiecoach en de consument in kwestie
  • Noodzakelijk is voor het laten uitvoeren van een accountantscontrole
  • Na schriftelijke toestemming door de consument in kwestie

Laura Daggers Praktijk voor Regressie- en Reïncarnatietherapie  houdt zich in alle gevallen aan de privacyeisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en de Telecommunicatie stellen.

Artikel 10 Overig

10.1 Afwijkingen op de Algemene Voorwaarden zijn pas van toepassing indien deze schriftelijk tussen mij en jou overeengekomen zijn.

10.2 Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden blijft het overige in deze Algemene Voorwaarden bepaalde, volledig van toepassing. We zullen in overleg treden om ter vervanging nieuwe bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.

10.3 Onder schriftelijk wordt ook verstaan: e-mail

Artikel 11 Geschillen

11.1 Bij eventuele geschillen zullen we altijd eerst ons best doen om het geschil onderling op te lossen voordat we geschillen aan de rechter voorleggen.

11.2 Indien we er onderling niet uitkomen zullen we de geschillen voorleggen aan het Arrondissement Noord-Holland.

Artikel 12 Toepasselijk Recht

Op deze overeenkomst, tussen  is Nederlands Recht van toepassing.

Artikel 13 Wijziging van de voorwaarden

13.1 Ik ben bevoegd wijzigingen aan te brengen in deze voorwaarden. Deze wijzingen treden in werking op een aangekondigd tijdstip.

13.2  Ik zal de gewijzigde voorwaarden op tijd per e-mail aan je sturen. Wanneer er geen tijdstip is aangegeven treden de wijzigingen voor jou in werking zodra je die wijziging ontvangen hebt.