Van overheidswege 2018 Laura Daggers

Van overheidswege wordt aan de praktijk een aantal eisen gesteld. Hieronder vind je informatie over:

– Klachtenregeling

– VIM-Meldregister

– Meldcode huiselijk geweld

– Informed consent

Veilig Incident Meldregister

Als therapeut ben ik verplicht een register te voeren
waarin ik (bijna)incidenten benoem.
Dit is ‘elke afwijking van de beoogde of verwachte gang van zaken’.
De inspectie is de enige instantie die toegang heeft tot het VIM-register.
Het mag dus niet worden gebruikt in een klachtenprocedure of rechterlijke procedure. In zeer uitzonderlijke gevallen kan er wél aanspraak gemaakt worden op de VIM-registratie. De bedoeling is dat de hulpverlener inzicht krijgt in de kwaliteit en veiligheid van de geleverde zorg. Het ontslaat de hulpverlener niet van de verplichting de cliënt te informeren over het plaatsvinden van een (bijna)incident.

Meldcode huiselijk geweld

Als therapeut ben ik gebonden aan de meldcode Huiselijk Geweld. Wanneer aan de orde gaat de melding volgens het stappenplan van het basismodel huiselijk geweld en kindermishandeling:

Stap 1: In kaart brengen van signalen.

Stap 2: Overleggen met een collega.

Eventueel raadplegen van Veilig thuis: het advies- en
meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling
of een deskundige op het gebied van letselduiding.

Stap 3: Gesprek met de betrokkene(n).

Stap 4: Wegen van het huiselijk geweld of de
kindermishandeling.

En bij twijfel altijd Veilig thuis raadplegen.

Stap 5: Beslissen over zelf hulp organiseren of melden.

(Zie www.meldcode.nl)

Informed consent

 

In voorkomende gevallen kan ik je vragen een
vrijwaringsverklaring over je behandeling te ondertekenen.